Certyfikacja CE

Roboty współpracujące już z założenia , na etapie projektu zostały tak skonstruowane aby zapewniały możliwie najbezpieczniejszą interakcję z człowiekiem. Jednak sam Cobot bez oprzyrządowania jest maszyną nieukończoną czyli maszyną która z założenia nie posiadająca konkretnego zastosowania. Dopiero po uzbrojeniu w odpowiednie chwytaki , aplikatory czy też czujniki staje się maszyną ukończoną (ma konkretne zastosowanie) której należy nadać znak zgodności CE. Z uwagi że każda aplikacja jest inna - nie jest to krok jednorazowy. Zanim dopuścimy Cobota do pracy  musimy przejść przez cały proces certyfikacji składający się z szeregu kroków:

1. Przyporządkowanie do naszej maszyny/aplikacji odpowiednich:
  * Dyrektyw i Rozporządzeń europejskich ,
  * norm zharmonizowanych
  * specyfikacje technicznych

i ich dokładna analiza pod względem zgodności z naszą maszyną ukończoną.

2. Analiza ryzyka -identyfikacja zagrożeń podczas normalnego użytkowania maszyny jak również możliwych do przewidzenia przypadków jej niewłaściwego użycia. W przypadku wystąpienia ryzyka nieakceptowalnego dokonujemy redukcji odpowiednimi to tego celu narzędziami zgodnymi z normami bezpieczeństwa.

3. Przeprowadzamy testy działania maszyny i ich analizę - wyciągamy wnioski i poprawiamy ew. słabe punkty.

4. Opracowujemy dokumentacje techniczną zawierającą m.in.:

  * Opis ogólny w którym zawrzemy podstawowe informacje o maszynie, dane techniczne, zdjęcia, modele, zastosowania itp.,
  * Schematy i rysunki techniczne
  * Wykaz norm zharmonizowanych jakie użyliśmy w procesie oceny zgodności, zastosowane w całości lub też w ich częściach,
  * wyniki i sprawozdania z testów , obliczeń , badań - jeśli takie zostały przeprowadzone

5. Wystawiamy Deklarację Zgodności maszyny  i znakujemy tabliczką